Name: Nairi

Gender: Female

Age: 2

Diagnosis: Down Syndrome